TEKİNLER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

TEKİNLER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 1991 yılında Mersin de kurulmuş olup, bakliyat hububat ve yem emtialarının üretimi, ithalatı, ihracatı, transit ve dahili ticareti ile iştigal etmektedir. Firmamız, başta bakliyat ve hububat olmak üzere bir çok zirai mahsülü, kendi tesislerinde kalite kontrol sorumlularının ve mühendislerinin kontrolünde titizlikle hazırlayarak ’’ PIRLANTA ’’ markası ile Türkiye ve Dünya pazarlarına sunmaktadır. PIRLANTA markalı ürünlerimizin ihracatı ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yapılmaktadır.

 

İLKELERİMİZ

Kalite anlayışımızdan hiçbir şekilde ödün vermeden ürünlerimizi en sağlıklı biçimde tüketicilerimizin beğenisine sunmak. Üretimi yapılan ürünlerin tedarik sürecinden, işlenmesi ve tüketicilerimizin beğenisine sunulmasına kadar geçen tüm safhalarda kaynakları en verimli şekilde kullanarak maliyetleri düşurmek ve kaliteyi arttırmaktır. Markamız PIRLANTA ile özdeşleşmiş olan kalitemizi devam ettirmek için tedarikçi kuruluşlarla işbirliğimize önem vermektir. ’’ Müşteri Her Zaman Haklıdır ’’ sözünden yola çıkarak müşteri memnuniyetini temel ilkemiz haline getirmek. Pazar ihtiyaçlarını ve tüketici eğilimlerini göz önünde bulundurarak ürün çeşitliliğimizi zenginleştirmek, üretim bantlarımızın her zaman için son teknoloji cihazlarla donatılmış olmasına özen göstermektir.

 

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Markamız Pırlanta Bakliyat)’ ın sürdürülebilirliğini; geçmişten gelen deneyimi, kalitenin benimsediği yaklaşımı ve öncelikleri ışığında sektörel boyutlara yönelik anlayış, strateji ve hedefler belirleyerek, yönetiriz.

2017 yılında sürdürülebilirlik konularının Pırlanta Bakliyat’ a özgü ve tek bir çatı altından yönetilmesi adına, Sürdürülebilirlik Komitesi’ni; Genel Müdür, Üretim Müdürü, Kalite Müdürü ve İnsan Kaynakları’ ndan oluşturarak kurduk.

( Pırlanta Bakliyat ) Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti.
Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esaslarıi

1. Kuruluş: Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat )’ ın 2017 yılında gerçekleştirilen Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında, iklim değişikliğini de kapsayan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik stratejisinin, politikasının ve uygulamalarının geliştirilmesi, takip edilmesi, denetlenmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla iş bu esaslar dahilin de verilen yetki ve görevleri uygulamak ve Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür’e tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

2. Amaç ve Kapsam: Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat )’ da yürütülmekte olan kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmek, bu uygulamaların şirket çapında benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve takip etmek amacıyla kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi’nin görev, yetki ve çalışma usul ile esaslarını belirlemektir.

3. Görev ve Sorumluluklar Sürdürülebilirlik Komitesi’nin görevleri :

• Genel Müdür’ e önerilmek üzere Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat )’ ın sürdürülebilirlik strateji ve politikasının hazırlanmasını sağlamak. Taslak olarak hazırlanmış Çevre Yönetim Sistemini, Çevre Boyutları Ve Etki Değerlendirmesini, Amaç ve hedefleri sonuçlandırmak.
• Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat )’ ın sürdürülebilirlikle ilgili mevcut süreç, uygulama ve projelerini izlemek, gerekli denetimlerin yapıldığını takip etmek, performans ölçümü amaçlı hedefler koymak ve ilgili birimlerce sağlanan veri ve bilginin Genel Müdür’ e raporlanmasını sağlamak.
• Sürdürülebilirlikle ilgili güncel gelişmelerin takibini yapmak ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu’na mevcut strateji, politika ve uygulamaların gelişimi için tavsiyelerde bulunmak.
• Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat )’ ın tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimini, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu sağlamak.
• Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat )’ ın ürünlerinin iklim değişikliğini de kapsayan çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin ve etki boyutlarının belirlenmesi, ölçümü, takibi, kayıt altına alınması, denetimi, raporlanması ve kamuya yapılacak açıklamalara ilişkin gözden geçirmelerin ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olan konularda Genel Müdür’ e önerilerde bulunmak. Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu’na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.
• Seçilen denetim komitesi tüm çalışanlara ilan edilir ve çalışma raporlarının sonuçlarından çalışanlar bilgilendirilir.

4. Komite Yapısı ve Üyelik Kriterleri :

• Sürdürülebilirlik Komitesi dört üyeden oluşur. Komite başkanı Genel Müdür’ dür.
• Sürdürülebilirlik Komitesi, Komite’ye başkanlık eden Genel Müdür tarafından temsil edilir.
• Komite üyeleri İnsan Kaynakları, Kalite Müdürü ve Üretim Müdürü’ nden oluşur. Gerekli görüldüğünde Komite üyesi olmayan uzman kişilere komitede yer verilebilir.
• Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür’e raporlama yapmakla yükümlüdür.
• Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
• Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Genel Müdür tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
• Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
5. Alt Çalışma Grupları: Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

6. Komitenin Çalışma Usul ve Esasları :

• Komite en az üç ayda bir olmak üzere kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
• Toplantı gündemi Komite Başkanı tarafından hazırlanır ancak üyeler çoğunluk kararıyla ek gündem maddeleri ekleyebilir.
• Komitenin kararları Genel Müdür’ e tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.
• Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Genel Müdür’ ün bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
• Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde komite başkanının oyu doğrultusunda karar alınır.
• Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
7. Raporlama Prosedürleri :

• Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
• Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir: • Toplantının yeri ve zamanı • Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi • Alınan kararlar
• Komitenin gerekli gördüğü kararlar Genel Müdür’ e sunulur.
• Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Ürün Geliştirme Kalite Grup Yöneticisi sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine ve onayına sunulduktan sonra arşivlenir.
8. Yürürlük Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

 

Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat )
Etik Kurallar

Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat ), evrensel insan haklarına ve etik değerlere, yasal düzenlemelere, iş süreçlerinde şeffaflığa ve adil olmaya ve sosyal sorumluluğa önem vermektedir. “ Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir.” İlkesinden yola çıkan Pırlanta Bakliyat, iş modeline rehberlik eden ilkeleri tüm paydaşlarıyla paylaşmak üzere “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” altında bir araya getirmiştir. Rüşvetle mücadeleyi de içeren ‘Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri’ dokümanı bütün personelimize verilmekte, web sitemizde tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın erişimine açık olarak yer almaktadır. Tüm çalışanlarımıza, yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleyi de içeren Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri, öğretilmiştir.

 

Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri

Etik kurallar ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarına uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin hükümler Personel Yönetmeliğinin belirli maddeleriyle de düzenlenmektedir. Söz konusu metinlerin ilgili hükümlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.
http://www.tekinler.com/
Çalışanların, her türlü öneri, istek, eleştiri ve şikayetlerini tekinler@tekinler.com mail adresine yapabilecekleri ile yine şirketin ortak alanına konulmuş Şikayet Kutusu’ na yapabilecekleri, tüm çalışanlara ilan edilmiştir.

İş Etiği Kuralları

I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

A. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B. Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat )’ ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat ) çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Grup Şirketleri'nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Pırlanta Bakliyat Grubu' nun amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
Bizim için, Pırlanta Bakliyat Grubu Şirketleri' ne ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

C. Çıkar Çatışması

Pırlanta Bakliyat Grubu çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Pırlanta Bakliyat Grup Şirketleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Pırlanta Bakliyat adını ve gücünü, Pırlanta Bakliyat kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü'ne veya Etik Kurul'a danışırız.

D. Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

1. Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

4. Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Pırlanta Bakliyat Grubu'nun sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. İstenildiğinde taraflara; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

5. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

6. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz. .

7. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye'nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

8. "Pırlanta Bakliyat" Adına Karşı Sorumluluklarımız

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.

Hizmetlerimizi Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

Kamu önünde ve dinleyenlerin, Şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

Pırlanta Bakliyat Grup Şirketleri' ni risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

II. İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR

 

A. Çıkar Çatışması Politikası

Pırlanta Bakliyat Grup Şirketleri çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Aşağıdaki uygulama esasları, Şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları

1. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetler

Şirket çalışanlarının, aşağıda çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler olarak maddelenmiş olan durumlara ve belirtilen ilkelere tam olarak uyması gerekmektedir. Şirketler, çalışanlarını bu ilkelere uyuma özendirmek amacı ile gereken çalışmaları yapar.

i. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak

Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınmalıdır. İstisnai haller Şirket Genel Müdürü’ nün bilgisi ve onayına tabidir. Aynı doğrultuda Şirket çalışanları yakın aile fertlerinin Şirketleri rakiplerinde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar.

Çalışanlar Şirketlere ait herhangi bir bilgiyi içeriden sızdırmak suretiyle herhangi bir ticari menfaat elde edemez, başkalarının menfaat elde etmesine vesile olamaz.

Pırlanta Bakliyat Grup Şirketleri çalışanlarının doğrudan ve dolaylı yollarla "tacir" veya "esnaf" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması, her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır. Ancak, çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları;

• Şirkette sürdürdükleri görev ile çıkar çatışması yaratmaması,
• Diğer iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen politikalar ile uyumsuzluk yaratmaması,
• Şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi,

Yönetimin yazılı onayı ile mümkündür.

Onay Grup Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı tüm pozisyonlar için bağlı olduğu yöneticisinin görüşünü takiben Etik Kurul'un görüşü ile Genel Müdür, diğer çalışanlar için ise şirket Etik Kural Danışmanı, şirket İnsan Kaynakları Yöneticisi görüşü ile şirket Genel Müdürü tarafından verilir.

Çalışanlar Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.

ii. Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Şirketlere zarar vermesi kabul edilemez.

Çalışanlar Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.

Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

iii. Kaynakların Kullanımı

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, Şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve personeli Şirket dışında kullanılamaz. "Her konuda tasarruf" ilkesi tüm personel tarafından uygulanır.

Kaynakların Şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde Şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.

Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.

iv. Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla İlişkiler

Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.

Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.

Şirket personeli, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketleri yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. Konuya ilişkin olarak Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası uygulanır.

v. Medya İle İlişkiler

Medya ile olan ilişkilerde Şirket İletişim Protokolü dahilinde hareket edilir.

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.

B. Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası

Pırlanta Bakliyat Grup Şirketleri ve çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları 3. kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları

1. Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.

2. Şirket çalışanları; Kurum iş hedefleri ile uyumlu, Yürürlükteki mevzuata uygun ve hediyenin kamuoyu tarafından öğrenilmesinin Şirketi zor durumda bırakmayacak olması koşulları ile 3. maddede çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilir ya da özel bir uygulamaya tabi tutulmayı kabul edebilirler.

3. 2. maddede belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla;

Şirket çalışanları, Yetkiler Tablosu' ndaki esaslara uymak koşulu ile iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler. Şirketi temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir.

4. Yukarıda belirtilen durumlar ve para dışındaki diğer hediyeler, menfaatler, tatiller, indirimler v.b. 2. maddede sayılan koşullara uygun olmak şartıyla her takvim yılı ve hediyeyi veren kişi/kurum ayrı olmak üzere alınan hediyelerin toplam değeri 250 YTL'den daha az ise onay gerekmez.

5. Zımnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatlerin alınması yasaktır.

6. Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.

7. Şirket çalışanlarının alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatması yasaktır.

8. Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer 3.kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Şirket üst yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek yoktur.

9. 2. maddede sayılan koşullar ile uyumlu olmak şartıyla, Şirket uygun ürünleri ve hizmetleri hediye olarak kabul edebilir ve Şirket üst yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde, alıcının kültürüne ve etik değerlere uygun ürün veya hizmetler hediye olarak verilebilir.

10. Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece Şirket adına ve Şirket üst yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her halükarda hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.

C. Gizli Bilgilerin Korunması Politikası

Bilgi, Pırlanta Bakliyat Grup Şirketleri'nin vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması tüm şirketlerimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Şirketlerimizde bilginin yönetimi ve gizliliğine yönelik kurulan yönetim sistemleri ve uygulanan süreçlerin birbirleri ile uyum içerisinde olması Topluluğun en üst düzeyde fayda elde etmesi için önemlidir. Aşağıdaki uygulama esasları; Şirketler için gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir.

Uygulama Esasları

Gizli Bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, Şirketlere ait marka vb. fikri haklar, her türlü yenilik dahil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile planlar (pazarlama, ürün, teknik), iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, know-how, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler vb. her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgiyi kapsamaktadır.

Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda maddelenmiştir :

Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır. Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.
Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.
Şirket gizli bilgileri yemekhaneler, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz. Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre klasifiye edilir, bu bilginin içeriğinde açıkça belirtilir. Şirket personeli, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi açısından bir tereddüt yaşandığında bir üst gizlilik sınıfına göre davranılır ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır.
Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, Şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır.
Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri başkalarına açıklaması veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunulması kesinlikle yasaktır.

D. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası

Pırlanta Bakliyat Grup Şirketleri, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, Şirketlerde adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları

1. Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

2. Pırlanta Bakliyat Grubu insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.

3. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

4. Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.

5. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez. Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır. İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz. Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir.

6. Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır. Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır. Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.

7. Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.

8. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

E. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yapma Hakkı Tanınır

1. Aralarında ayrım yapmadan tüm işçilerin, kendi seçimlerine bağlı olarak işçi bir sendikasına katılma veya kurma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakları vardır.

2. İşveren, işçi sendikalarının faaliyetlerine ve organizasyonel etkinliklerine karşı açık görüşlü bir yaklaşım sergiler.

3. İşçi temsilcilerine karşı ayrımcılık yapılmaz ve temsilcilik işlev ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işçi temsilcilerinin işyerine giriş izinleri vardır.

4. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi hakkının yasayla kısıtlanması durumunda, işveren tarafından bağımsız ve özgür sendika ve toplu iş sözleşmesine yönelik paralel uygulamaların geliştirilmesi kolaylaştırılır ve engellenmez.

III. UYGULANACAK MEVZUAT

Pırlanta Bakliyat Grubu Şirketleri'nin uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, şirket operasyonları farklı ülke yasa ve düzenlemelerine tabi olabilmektedir. Farklı ülkelerde iş yapma etiğine ilişkin soru işaretleri olduğunda öncelikle işin yapıldığı ülkede yerleşik düzenlemeler izlenmelidir. İşin yapılacağı ülke ve/veya ülkelerdeki düzenlemelerin izlenmesi, uluslararası platformda faaliyet gösterecek Pırlanta Bakliyat Grubu Şirketleri' nin benimsediği etik değerler açısından sakıncalı sonuçlar yaratabilecek mahiyette ise, bu durumda sahip olduğumuz etik kurallar ve prosedürler dahilinde çözüm yolları bulmaya çalışmalıyız.

IV. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

ETİK ve ilgili politika ve prosedürler, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Pırlanta Bakliyat Grubu çalışanlarının; Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme, İş Etiği Kuralları' nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili spesifik politika ve prosedürleri öğrenme, Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışma,
Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya Etik Kurul'a yazılı veya sözlü olarak iletme, Kurallar doğrultusunda hareket edilmesinde ve sorunların çözümünde yardımcı olması amacıyla tanımlanan "Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler" i izleme,
Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma
sorumluluğu bulunmaktadır.

A. Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol Ve Yöntemler

Bir hareket planına karar vermenizde yol gösterici olarak aşağıdaki adımları izlemeniz ve kendinize bu soruları sormanız gerekmektedir :

1. Olayı, Kararı veya Problemi Belirlemek

Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz birşey mi yapmanız istendi? Şirketlerde veya iş ortaklarınızda potansiyel olarak yasal olmayabilecek veya iş yapma etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız?

Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?

2. Karar Vermeden Önce Düşünün

Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin
Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun
Seçenekleri ve sonuçlarını düşünün
Kimlerin etkilenebileceğini düşünün
Diğerlerine danışın

3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin

Sorumluluklarınızı belirleyin
İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin
- Uygun şirket politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun
Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün
En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın
Diğerlerine danışın

4. Kararınızı Test Edin

Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin
Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin
Şirket politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınıza emin olun.
Diğerlerine danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin.

5. Kararlılıkla Devam Edin

Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın
Öğrendiklerinizi paylaşın
Başarı hikayenizi diğerleriyle paylaşın

B. Dikkate Alınması Gereken 4 Temel Soru

1. Bu etkinlik/davranışımız kanun, kural ve geleneklere uygun mu? (Standartlar)

Profesyonel standartlara uygun mu?
Kanunlara uygun mu?

2. Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Rakip firma (başkası) yapsa, rahatsız olur muyduk? (Adalet duygusu)

Size göre doğru mu?

3. Firmamız ve paydaşlarımız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur mu? (Duygular ve etik değerler)

Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız veya mahçup olur muydunuz?
Sizin için veya Şirketiniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?
Başka kimler bundan etkilenebilir (Şirket bünyesinde diğer çalışanlar, siz, hissedarlar, vb.)?

4. "Algılanacak gerçek", "objektif gerçek" ile ne ölçüde örtüşüyor?

Gazetelere nasıl yansırdı?
Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

V. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Pırlanta Bakliyat yöneticilerinin, ETİK çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler;

Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul'a en kısa sürede iletmekten,
Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.

VI. ETİK KURAL DANIŞMANLARININ SORUMLULUKLARI

Etik Kural Danışmanları;

Şirket içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda yön göstermek, danışmanlık yapmaktan,
Şirket içinde çözümlenemeyen veya çözümü soruşturma gerektiren uygunsuzlukları Etik Kurul'a yönlendirmekten,
Kendisine ulaşan şirket içi etik uygunsuzlukların çözümüne Etik Kurul' un talebi doğrultusunda katkıda bulunmaktan,
Kendisine gelen etikle ilgili soruları ve uygunsuzlukları sonuçları ile birlikte düzenli olarak veya istenildiğinde Etik Kurul' a raporlamaktan,
Etik Kurul' un yaptığı soruşturmalarda şirketten kontak kişi olmak ve soruşturmalara gerekli desteği vermekten,
Şirkette yürütülen ETİK uygulamalarının etkinliğini izlemek, takip etmek; uygulamalarda destek olmaktan sorumludur.

VII. DİĞER SORUMLULUKLAR

Şirket üst yönetimi; ETİK veya bu çerçevede oluşturabilecekleri şirketlerine özel İş Etiği Kuralları' nın etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir kültürün oluşturulmasından sorumludurlar.
İş Etiği Kuralları ve ilgili her türlü politika Etik Kurul' un önerileriyle İnsan Kaynakları Sorumlusu tarafından gözden geçirilip, revize ve dökümante edilerek Şirket Genel Müdürü’ nün onayı ile Şirketlere duyurulur.
Şirket İnsan Kaynakları;
- Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi ve bu konunun çalışanlarla sürekli iletişiminin sağlanmasından
- Şirkette işe girenlerin etik kuralları okumasından, bu konuda bilgilendirilmelerinden ve Çalışan Bildirgesi'ni imzalamalarını sağlamaktan, sorumludur.

Şirket yönetimleri Etik Kurul ile işbirliği içerisinde;
- Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikayet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve bireyleri bildirimleri sonrasında korumaktan,
- Bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlamaktan,
- Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını garanti etmekten ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almaktan sorumludurlar.

VIII. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İş Etiği Kuralları' nı veya Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

A. Etik Kurul

Etik Kurul, Pırlanta Bakliyat Grup Şirketler İş Etiği Kuralları kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur. Pırlanta Bakliyat Grup Şirketler’ e bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur:

Genel Müdür ( Başkan )
Üretim Müdürü ( Üye )
Kalite Müdürü ( Üye )

B. Etik Kurul Çalışma İlkeleri

Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

Bildirim ve şikayetler ile bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar. Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür. Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.
Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.
Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır. Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.
Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.
Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.
Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir. Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki e-posta ve posta adreslerini kullanabilir veya Etik Kurul üyeleri ve Etik Kural Danışmanı ile direkt temasa geçebilirsiniz.

Etik Kurul

E-posta:tekinler@tekinler.com

Tekinler Gıda Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat )
PERSONEL YÖNETMELİĞİ

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Personellerin Şirket içindeki çalışmalarını huzur içinde yapabilmesi, Şirket hizmetlerinin işbirliği içinde yürütülmesi, Şirket ve personel yararlarının tam olarak korunması amacıyla uygulanan yaptırımlardır. Disiplin cezasını gerektiren durumu tespit eden ilk yöneticisi, durumun detaylarını anlatan yazılı teklifini İnsan Kaynakları’ na bildirir. İnsan Kaynakları gerekli soruşturmayı yaparak, aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde tespit edilen disiplin cezasını personele tebliğ eder. Disiplin cezası ile ilgili belgeler, personelin özlük dosyasında saklanır. Haklı Nedenle Feshi Gerektiren Haller 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde öngörülen iş sözleşmesini işverenin haklı nedenle feshi hükümleri bütünüyle saklı olmak kaydıyla, aşağıdaki yazılı durumlarda ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin personelin iş sözleşmesine son verilir. ( Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan haksız kazanç sağlamak, rüşvet almak ve vermek suçu, örnek olarak verilebilecek bir suçtur )

Tekinler Gıda Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat )
DİSİPLİN KURULU

a. Disiplin Kurulunun Teşkili

1. Bu sözleşme veya kanuna göre cezayı gerektiren bir fiil işleyen işçilerin cezaları disiplin kurulunca verilir. Disiplin Kurulu, işverenin seçeceği bir başkan ve bir üyeden oluşur.
2. Taraflar, bu sözleşmenin imzasını takip eden en geç 15 iş günü içinde kurula seçtikleri üyeleri ve aynı miktar yedeklerini yazı ile birbirlerine bildirmeye mecburdurlar.

b. Disiplin Kurulunun Toplanması

1. İşyerinde disiplin kurulunun toplanmasını gerektiren bir hal meydana geldiğinde durum işveren tarafından kurul başkanına bildirilir. Kurul, başkanın daveti üzerine derhal ve taraf üyelerinin iştiraki ile toplanır.
2. Toplantıya iştirak edemeyen üyenin yerine yedekleri iştirak edecektir. Kurul üyelerinin asil ve yedeklerinin kurula iştirakleri sağlanamadığı takdirde durum, kurul başkanınca katılmayan kurul üyelerinin taraflarına bildirilir.
3. Üç (3) iş günü içinde katılmayan üyenin veya yedeğinin yerine başkan en geç 24 saat içinde bir başkasının katılmasını talep eder. Bu müddet içinde de tarafların katılımı sağlanmazsa kurul mevcut olanların katılımı ile toplanır.

c. Kararların Alınması

1. Kararların alınmasında, başkan dâhil her üyenin bir oy hakkı vardır. Başkan toplantıları idare eder, eşitlik halinde başkanın oyu iki sayılır.
2. Kurul, karar verebilmek için her türlü delilleri toplar, değerlendirir. Sanık (zanlı) olarak kurula sevk edilen kişiyi dinler ve yazılı olarak savunmasını sağlar. Hasar tespiti gibi hallerde gerekirse bitaraf bilirkişilere soruşturma yaptırılır.
3. Kurul kararı, ilk toplantıdan itibaren en geç altı (6) gün içinde verilecektir. Bu süre ancak kurulun kararı ile en çok 10 gün daha uzatılabilir.
4. Disiplin Kurulu cezalarını işveren uygulamakla yükümlüdür. Ancak, işveren dilediği takdirde cezayı hafifletmek veya tamamen kaldırmak hakkına sahiptir.
5. Tarafların ve işçinin Disiplin Kurulu kararlarına karşı kanuni hakları saklıdır.
6. Disiplin Kurulu kararı verilene kadar İş Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 6 iş günlük süre uygulanmayarak askıda kalır, bu süre kararın verildiği tarihten itibaren uygulanır.

Çevresel Duyarlılığımız

“İşinin lideri olma” ilkemizi çevresel sürdürülebilirlik alanında da sürdürüyoruz. İklim değişikliğinin kaynağı olan atıklara tüm çevresel öncelikli konularımızı; çevre politikamız ve yönetim sistemlerinin gereklilikleri doğrultusunda yöneterek etkilerimizi en aza indirmek için çalışıyoruz. Ana etki alanlarımız olan enerji, su, ambalajlar, atıklar ve atık su konuları altında çevre performansımızı ele alıyoruz.

Çalışanlarımız

Ortalama 35 kişi/ay çalışandan oluşan Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. ( Pırlanta Bakliyat ) ailemizde; tüm çalışanlarımızın, kendilerini mutlu hissettiği, potansiyel performanslarını gerçekleştirebildiği, kendilerini geliştirebileceği programlara erişimlerinin olduğu bir iş ortamı sağlamayı amaçlıyoruz.

1991 yılından bu yana büyüyen operasyonlarımızla birlikte çalışan sayımız, artan oranlarda artış göstermiştir. Çalışanlarımızın %89’u mavi yakalı, %11’i ise beyaz yakalı çalışanlardan oluşmaktadır. Pırlanta Bakliyat bünyesindeki çalışanlarımızın hak ve yükümlülükleri, İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği gibi yazılı metinlerle belirlenmiştir. Paydaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla söz konusu metinlerin ilgili maddelerinin bulunduğu bağlantıları paylaşıyoruz.
http://www.tekinler.com/

İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası

Faaliyetleri ve performansı ile saygın ve güvenilir bir konuma sahip olan Tekinler Dış Tic. Ltd. Şti. (Pırlanta Bakliyat), sürdürülebilirlilik anlayışı çerçevesinde, insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını yayarak çalışan personelinin, müşterilerinin ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir. Pırlanta Bakliyat, İş Kanunu’nun yanı sıra, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme hususunda en iyi çabayı göstermektedir.
Pırlanta Bakliyat personeli birbiriyle ve müşterilerle olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı ve Pırlanta Bakliyat Etik İlkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.
Şirket Yöneticileri her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken tedbirleri almak ve şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynakları Sorumlusu’ na bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Personelin bu konuda şikâyeti olması halinde durumu yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynakları Sorumlusu’ na iletebilmektedir.
Bu tür şikâyetler şikâyette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz ve ciddiyetle durum tetkik edilerek neticelendirilir. Şirket, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur.
Pırlanta Bakliyat, personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınmaktadır. İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer bankaların hizmetlerini kesintiye uğratmayacak ölçüde olmasına özen gösterilmektedir.
İnsan Hakları politikası uyarınca, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetler ve çocuk işçi çalıştırdığı, insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşların faaliyetlerinde yer almamaktadır.
Pırlanta Bakliyat hâlihazırda kadın erkek eşitliği temelinde gerçekleştirmekte olduğu İK uygulamaları, yeni personel alımları, istihdam etmekte olduğu kadın çalışanlar ile kadınların iş gücüne katılımını desteklemekte, kadın-erkek tüm personelin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri almakta, eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını sürdürmeyi hedeflemektedir.
Pırlanta Bakliyat gerek işe alımda gerek kariyer gelişiminde, personeli arasında ayırım gözetmeksizin eşit olanaklar sağlamaya özen göstermektedir. Pırlanta Bakliyat anne olan kadın personelin kariyer yoluna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayarak, kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanabilmelerini temin etmeyi ve böylelikle iş-aile yaşam dengesini koruyan bir iş ortamını muhafaza etmeyi amaçlamaktadır. Pırlanta Bakliyat personeli özel hukuk hükümlerine göre çalışmakta olup, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edilmektedir. Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir. Şirket çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, görev ve sorumlulukları konularında dilek ve şikâyetleri işverene iletilmekte ve takip edilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak, Pırlanta Bakliyat ihtiyacı halinde yapılabilecek fazla çalışmalara ilişkin hususlar, Personel Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde yer almaktadır.
Pırlanta Bakliyat, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmaya karşıdır ve bu yaklaşımı insan hakları konusunda yayınladığı beyan ve çeşitli politikaları çerçevesinde müşterilerinden de beklemektedir.


©All Rights Reserved tekinler
Developer BigFoot